Aktualno

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »isla®«


 

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju organizator. Nagradna igra se opravi z namenom promocije blagovne znamke isla®.
Nagradna igra poteka preko izpolnjenih podatkov na promocijskem letaku. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, pod v nadaljevanju navedenimi pogoji.

  1. Vsebina in potek nagradne igre:

V nagradni igri isla® udeleženci sodelujejo tako, da izpolnijo zahtevane podatke na promocijskem letaku (ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov) ter izpolnjen letak oddajo osebju družbe Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o., ali pošljejo na naslov Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana.
Nagradna igra poteka od 1. 5. do 1. 10. 2017. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.farmedica.si.
Nagradno žrebanje se izvede v prostorih podjetja Farmedica d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana.
Žrebanje nagrajencev se izvede dne 15. 10. 2017 v prisotnosti treh članov komisije.

Komisija:
- Robert Terčelj Schweizer
- Barbara Krajnc
- Urška Šavli

  1. Nagrade

Nagradni sklad:
1. nagrada: 3 x zvočnik JBL
2. nagrada: 30 x majica Počen?
3. nagrada: 50 x isla® pastile

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrednost 1. nagrade, ki je v nagradnem skladu, presega 42,00 EUR z vključenim DDV in je tak dobitek obdavčen skladno z Zakonom o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne.

  1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Če je nagrajenec/ka mladoletna oseba, je podatke dolžan posredovati tudi zakoniti zastopnik te osebe, ki s podpisom dovoljuje otrokovo sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri isla® lahko udeleženec sodeluje tako, da na promocijskem letaku izpolni zahtevane podatke (ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov).

  1. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti je prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in pogodbeni sodelavci družb Farmedica d.o.o. Ljubljana in Collegium Mondial Travel, potovalna agencija, d.o.o., ali njihovi ožji družinski člani.

  1. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev:

Nagrajenci bodo obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v pošiljki, najkasneje v desetih delovnih dneh od datuma žrebanja.
V obvestilu organizator nagrajence pozove, da prevzamejo nagrado na naslovu organizatorja, v roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja. Po poteku tega roka nagrajenci niso več upravičeni zahtevati izročitve nagrade od organizatorja.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan organizatorju predložiti veljaven osebni dokument in sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil.

  1. Varstvo podatkov

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletni strani www.farmedica.si. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri in o promocijskih aktivnostih podjetja. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.farmedica.si.

Organizator Farmedica d.o.o.,

v Ljubljani, dne 21. 4. 2017

© 2006-2017 FARMEDICA d.o.o. Ljubljana. Vse pravice pridržane. Izvedba Futurmedia.